• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Spółka otrzymała dotację z PUP (art. 15zzb specustawy w sprawie COVID-19) za maj-lipiec br. Czy może otrzymać za sierpień-październik br. dofinansowanie ze środków FGŚP z WUP na podstawie art. 15gg specustawy w sprawie COVID-19?

 

NIE. Dofinansowanie wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy na gruncie art. 15zzb ust. 5 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedsiębiorca wykorzystał więc maksymalnie wsparcie wynagrodzeń (maj, czerwiec, lipiec br.), jakie mógł uzyskać ze środków FP/EFS. Co prawda dofinansowanie ze środków FGŚP z WUP przysługuje również na łączny okres 3 miesięcy, przypadający od miesiąca złożenia wniosku, o czym mowa w art. 15gg ust. 6, ale sam fakt wykorzystania dofinansowania przez 3 miesiące w oparciu o art. 15zzb tej ustawy z PUP blokuje możliwość uzyskania wsparcia z FGŚP na podstawie art. 15gg specustawy w sprawie COVID-19 dotyczącego dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Jest to uwarunkowane podejściem interpretacyjnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii łączenia dofinansowania wynagrodzeń ze środków FGŚP i FP/EFS do tych samych pracowników. Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie z tych 2 źródeł, ale tylko pod warunkiem, że łączny okres dofinansowania nie przekroczy 3 miesięcy. Dozwolone są więc takie warianty, że przedsiębiorca korzysta np. przez 2 miesiące z dofinansowania ze środków FP/EFS na podstawie art. 15zzb specustawy w sprawie COVID-19 z PUP, a po zakończeniu okresu dofinansowania na tych samych pracowników może ubiegać się o wparcie na 1 miesiąc ze środków FGŚP z WUP.

 

 

 

Źródło :

http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/tarcza-laczenie-dofinansowan-wynagrodzen-z-pup-i-wup-2020-71,archiwum,artykul,202798,1737.html

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym odeszła założycielka naszego biura rachunkowego (jednego z pierwszych w Ostrowie Wielkopolskim), wieloletni doradca podatkowy, społecznik Urszula Rycerska. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 10 września br. o godzinie 11 w Parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). W celu jego obliczenia minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tzw. nominał).

We wrześniu 2020 r. dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 2,95 zł, tj. 2.600 zł : 176 godz. = 14,77 zł; 14,77 zł × 20% = 2,95 zł.

W dniu 11 września br. mija termin składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o odpadach. Są to m.in.:

  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, o których mowa w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujące i dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci kosmetyków, huty szkła, zakłady produkcyjne pakujące swoje wyroby, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów w opakowaniach, eksporterzy towarów w opakowaniach i wiele innych, o których mowa w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • wprowadzający na rynek krajowy produkty, tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (nie dotyczy podmiotów, które nabywają opony, oleje, preparaty smarowe lub towary je zawierające, na terenie kraju),
  • wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowani przedstawiciele, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, np. producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. urządzeń AGD, RTV).

Sprawozdania muszą również złożyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, w tym w szczególności podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe. Obecnie podmioty te muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową. W sprawozdaniu trzeba zawrzeć dane za okresy:

  • od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w zakresie foliowych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz
  • od 1 września do 31 grudnia 2019 r. w zakresie foliowych toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).

Sprawozdania odpadowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO: rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Z dniem 2 września br. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. dotyczące m.in. kwarantanny z powodu COVID-19 i zmiany czasu trwania izolacji (Dz. U. poz. 1506 i poz. 1507).

Regulacje zakładają m.in. uproszczenie systemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta. W przypadku kwarantanny najważniejsza zmiana dotyczy skrócenia czasu jej trwania z 14 do 10 dni dla osób, u których nie wystąpią objawy kliniczne. Jeśli jednak się pojawią, wtedy pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania. Osoba, u której wystąpią objawy sugerujące na zakażenie COVID-19 będzie traktowana jako podejrzana o zakażenie i zostanie poddana rutynowej diagnostyce.

Przepisy dopuszczają też możliwość zakończenia izolacji pacjenta po uzyskaniu 2-krotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

Wszystkie osoby skierowane do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wirusem nie później niż w 7. dobie otrzymają SMS-a o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu oceny stanu klinicznego pacjenta i uzyskania informacji o czasie trwania izolacji domowej.

Podkategorie

Siedziba Spółki:

ul. Zielona 14 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel./fax +48 62 736 00 36 

 

email: biuro@ulmex.com.pl

Nasze wyróżnieniaUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

ULMEX SP. Z O. O. (dalej zwani: „Spółka”) podczas udostępniana zawartości swoich stron WWW stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr, które zapisujemy w Państwa przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Państwa komputera. Możliwe jest także używanie przez Spółkę technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies.