• 1
 • 2
 • 3
 • 4

W świetle obowiązujących przepisów, każdy czynny (niekorzystający ze zwolnienia z VAT) podatnik VAT, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też nie, ma obowiązek złożenia deklaracji. Na podstawie art. 99 ust. 11b ustawy o VAT, deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (lub kwartale - w przypadku deklaracji kwartalnych). Jednocześnie wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie JPK_VAT, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy (niezależnie od tego czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy kwartalnie).

Od 1 kwietnia 2020 r. pierwsza grupa podatników VAT (duzi przedsiębiorcy obowiązkowo, natomiast pozostali podatnicy - dobrowolnie) miała zacząć przesyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K w formie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.

Jednakże w ramach tzw. tarczy antykryzysowej termin wejścia w życie nowego JPK_VAT przesunięto na 1 lipca 2020 r.

Zdaniem Ministerstwa Finansów zawartym w komunikacie "Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r." dostępnym na stronie internetowej www.podatki.gov.pl przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT: "(...) Wpływa (...) na termin uruchomienia nowego środowiska produkcyjnego (API) do wysyłki JPK i wyłączenie dotychczasowych środowisk produkcyjnych, w tym interfejsu MF (mikro JPK). Oznacza to, że wysyłka plików JPK_VAT do czasu uruchomienia nowej bramki będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Również w późniejszym terminie udostępnimy bezpłatne narzędzia do wysyłki nowych plików w postaci formularza interaktywnego i Klienta JPK. (...)"

Uwaga

Już od rozliczenia za lipiec 2020 r. (lub trzeci kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT będą składać nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną.

Nowy plik JPK_VAT podatnicy będą wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT. W przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie, będzie to jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną (oznaczony jako JPK_V7M), natomiast podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie (oznaczony jako JPK_V7K) za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału wypełnią tylko część ewidencyjną, natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

1. Termin i miejsce składania zawiadomienia

Od 1 lipca br. zgodnie z nowym brzmieniem art. 117ba § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (tzw. białej liście).

Ustawodawca jednak umożliwił podatnikowi uwolnienie się od takiej odpowiedzialności solidarnej poprzez złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy spoza wykazu.

Zawiadomienie takie może zostać złożone również przez przedsiębiorstwo w spadku lub przez pełnomocnika. W przypadku pełnomocnika wystarczy posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1).

Zawiadomienie składane jest w formie papierowej lub elektronicznej, np. za pośrednictwem formularza udostępnionego na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/). Dokument taki musi być jednak podpisany profilem zaufanym. Przypomnijmy, że podatnicy, którzy nie posiadają profili zaufanych mogą uzyskać, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym, tzw. tymczasowy profil zaufany. Jest on ważny 3 miesiące (przy czym okres ważności może zostać przedłużony).

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065) zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Przy czym należy pamiętać, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z koronawirusem termin ten wynosi 14 dni od dnia zlecenia przelewu (regulacja w tym zakresie weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.).

 

2. Od 4 lipca 2020 r. nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR

W związku z obowiązującymi od 1 lipca br. zmianami w art. 117ba Ordynacji podatkowej, w dniu 3 lipca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1188). Mocą ww. rozporządzenia od 4 lipca 2020 r. obowiązuje nowy wzór formularza ZAW-NR - czyli zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku do towarów i usług.

 

W dniu 26 sierpnia 2020 r. resort pracy na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina poinformował, że od 1 września br. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. W komunikacie tym czytamy: "(...) W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony (...).

W jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.".

 

Od 1 sierpnia 2020 r. do obiegu wszedł Polski Bon Turystyczny, którym rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 lat mogą dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bon ma formę elektroniczną, a jego aktywacja może być dokonana wyłącznie przez portal PUE ZUS.

Zasady przyznawania bonu turystycznego zostały określone w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262). Wraz z uruchomieniem programu pojawiło się jednak wiele dodatkowych pytań dotyczących możliwości jego wykorzystania. Szerszych informacji w tym zakresie udziela ZUS oraz Polska Organizacja Turystyczna na stronach www.zus.pl i bonturystyczny.polska.travel.

Forma bonu

Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16 cyfrowy numer, widoczny na PUE ZUS (po wybraniu zakładki "Ogólny", a następnie "Polski Bon Turystyczny"). Z dokumentu tego wynika m.in.:

 • kto jest uprawniony do świadczenia i na które dzieci,
   
 • jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Siedziba Spółki:

ul. Zielona 14 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel./fax +48 62 736 00 36 

 

email: biuro@ulmex.com.pl

Nasze wyróżnieniaUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

ULMEX SP. Z O. O. (dalej zwani: „Spółka”) podczas udostępniana zawartości swoich stron WWW stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr, które zapisujemy w Państwa przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Państwa komputera. Możliwe jest także używanie przez Spółkę technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies.